Samen wandelen,samen sterker

Een vrijwillige wandelaar krijgt volledige ondersteuning door ons team hoe om te gaan met de wandelhond. 

     Na bevraging van de wandelaar koppelen we de juiste hond aan de juiste vrijwilliger.

     Iedere vrijwilliger is verzekerd na inschrijving, tijdens het vrijwilligerswerk en de weg heen en terug.

     Wie een vrijwillige wandelaar aanvraagt  en we vinden een geschikte wandelaar betaald(€50 lidgeld per jaar ,voor een tweede hond €25) en kan van alle diensten gebruik maken zoals wandelen, thuisoppas voor enkele uren of een gezin die de hond een dag wil opvangen. 

Alle info Johan 0486/27 26 53 of johan.dogmatchers.be

     

Wij helpen bij de verzorging van je huisdier bv kattenbak uitkuisen en de hond uitlaten bij revalidatie of omdat  uitlaten van je hond moeilijk is.

Bij opname in het ziekenhuis of andere instellingen werken we samen met de instelling om je hond/kat een goeie opvang te bieden in een opvanggezin.

We houden steeds contact via filmpjes of foto's met  het opvanggezin en  met het baasje.

Indien het baasje contact wil kan dat besproken worden via onze organisatie. 

Wie een aanvraag doet voor een opvang  en we hebben een geschikt plaatsje gevonden betaald volgens het inkomen.

Alles gebeurd via ocmw of caw of bevoegde instantie of zorginstelling.Alle info Johan 0486/27 26 53 of johan.dogmatchers.be

Wandelingen met de Dogmatcherstappers iedere laatste zondag van de maand.

Ben je ook graag onder de mensen , ben je een dierenvriend en wandel je graag in groep? Wij wandelen iedere zondag met een 10 tal personen  met onze hond, een zelf uitgestippelde wandeling van ongeveer 6km. We  beginnen eraan om 9u30en zijn terug tussen 11u en 11u30. Lid worden bedraagd €20 (recuperatie van €15 via ziekenfonds. We zijn aangesloten als wandelgroep bij wandelsport Vlaanderen waardoor je verzekerd bent tijdens de wandelingen. Voor leden €2 per wandeling /niet leden €3. Alle info Johan 0486/27 26 53 of johan.dogmatchers.be


Algemene voorwaarden vrijwillige wandelaar en verantwoordelijke van het dier.

Bij verdwijning of weggelopen hond :Eerst het baasje verwittigen daarna:

                                        


Partijen nemen in acht dat de vrijwilliger fungeert als maatje voor het huisdier en op vrijwillige basis op de afgesproken dag(en) en tijdstippen met het huisdier gaat wandelen.

De vereniging Dogmatchers brengt enkel de 2 partijen met elkaar in contact. Verdere afspraken gebeuren onderling tussen de verantwoordelijke van het dier en de oppas. Dogmatchers kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet nakomen van afspraken onderling en ook niet als de hond tijdens de oppas gewond raakt. Het is aan de beide partijen om goede afspraken te maken, hoe het dier behandeld moet worden en wat wel en niet kan.

Ik bevestig als verantwoordelijke van het dier dat mijn hond verzekerd is en dat met name tegen aansprakelijkheid voor schade die het huisdier zou kunnen veroorzaken.


Het baasje is aansprakelijk als zijn huisdier schade veroorzaakt door schadeveroorzakende handelingen van zijn huisdier ,tenzij de gedragingen het gevolg zijn van kwaad opzet of grove schuld van de vrijwilliger.

Gewond raken of overlijden van het huisdier

Partijen sluiten iedere aansprakelijkheid van de vrijwilliger uit bij overlijden of gewond raken van het huisdier. Het baasje kan in dergelijk geval vrijwilliger niet aansprakelijk stellen en een schadevergoeding vorderen,tenzij sprake is van (kwaad) opzet en /of grove schuld aan de zijde van de Oppas 


Notities over de hond:


Ik beloof als verantwoordelijke van het dier: dat ik de meest nauwkeurige informatie over mijn hond zal geven die ik kan. Ik zal verschillende keren een oppas ontmoeten zodat ik er kan op vertrouwen dat hij/zij verantwoord en betrouwbaar omgaat met mijn hond en hem voor een afgesproken tijd mag verzorgen.


Ik beloof als vrijwillige wandelaar dat ik op een verantwoorde en zorgzame manier voor de hond zal zorgen en hem te allen tijde aan de lijn zal houden, tenzij de verantwoordelijke van het dier  mij schriftelijke toestemming geeft om de hond los te laten lopen. Ik zal alle informatie van de eigenaar volgen.Algemene voorwaarden Crisisopvang

Algemene voorwaarden

Artikel 2: Duur


2.1.De duur en de wijze van betaling worden vastgelegd  in het  document:Financiële overeenkomst: tijdelijke opvang  


2.2. Indien de verantwoordelijke van het dier (of de persoon die hij heeft aangeduid) het dier niet binnen de bovengenoemde termijn heeft opgehaald, zal hij een ingebrekestelling per gewone en per aangetekende brief ontvangen waarin hij gelast wordt het dier te komen ophalen. Indien het dier niet binnen een termijn van 10 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de aangetekende brief, wordt opgehaald, zal het dier als achtergelaten worden beschouwd en aan het dichtstbijzijnde asiel worden toevertrouwd.


2.3. Indien de verantwoordelijke het dier niet binnen de bovengenoemde termijn ophaalt,zonder Dogmatchers of het opvang baasje te verwittigen zal hij het opvang baasje het bedrag van 15.00 euro/per dag verschuldigd zijn voor de kosten in verband met huisvesting en voeding van het dier. Dit bedrag wordt berekend vanaf het verstrijken van de termijn van 10 dagen zoals bedoeld in punt 2.2.                                                                 


Artikel 3: Betaling en kosten                                                            


3.1.De kosten van de voeding zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar.Gelieve voldoende voer mee te geven.

Het opvanggezin bewijst de kosten door een geldig kasticket voor te leggen.


3.2. Het dier mag geen enkele ingreep door een dierenarts ondergaan zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke van het dier. Indien er geen schriftelijke toestemming is, zijn de dierenartskosten voor rekening van het opvanggezin dat geen enkele vergoeding van de verantwoordelijke van het dier zal kunnen eisen, tenzij kan worden aangetoond dat de tussenkomst absoluut noodzakelijk was.


3.3. In afwijking van punt 3.2. kunnen enkel dringende ingrepen die noodzakelijk zijn voor het overleven van het dier en die niet veroorzaakt werden door het gedrag (al dan niet uit nalatigheid), opzettelijk of onopzettelijk, van het opvang baasje, aanleiding geven tot een tenlasteneming door de verantwoordelijke van het dier.

3.4. De verantwoordelijke van het dier verklaart dat het dier zoals bedoeld in Artikel 1 is opgenomen in de familiale verzekering en de schade dat het huisdier veroorzaakt ten laste komt van de verantwoordelijke van het dier.


3.5. Gewond raken of overlijden van het huisdier

Partijen sluiten iedere aansprakelijkheid van de oppas uit bij overlijden of gewond raken van het huisdier. Het baasje kan in dergelijk geval de oppas niet aansprakelijk stellen en een schadevergoeding vorderen,tenzij sprake is van (kwade)opzet en /of grove schuld aan de zijde van de oppas .

     

Artikel 4: Verbintenissen van het opvang baasje                 


4.1. Door het dier ten laste te nemen, verbindt het opvanggezin zich ertoe om: 

Dit zijn de contactgegevens: - info@dogid.be of 02/333.92.22 -            info@catid.be of 02/333.49.94          


 4.2. In geval van ziekte van het opvang baasje

 waardoor hij niet meer kan zorgen voor het dier/de dieren zoals bedoeld in artikel 1, of indien, om de een of andere reden, het opvang baasje de opvang van het dier/de dieren zoals bedoeld in artikel 1 wil beëindigen, moet deze laatste de verantwoordelijke van het dier of onze vereniging daar onmiddellijk van op de hoogte brengen om samen met hem een oplossing te vinden voor de tenlasteneming van het betrokken dier/de betrokken dieren. 


Indien geen andere persoon kan worden gevonden om de dieren op te vangen, zal  het betrokken dier/ toevertrouwd worden aan een asiel, in zoverre hij de context verduidelijkt waarin het dier/de dieren wordt/worden aangemeld bij het asiel, en een kopie van deze overeenkomst aan het asiel bezorgt. 


Indien er geen rechthebbenden zijn of indien deze laatsten weigeren het dier ten laste te nemen, zal het dier beschouwd worden als achtergelaten en zal het toevertrouwd moeten worden aan een dierenasiel.

4.3 Bezoekrecht van de eigenaar van het dier bij het oppasgezin.      

In onderling overleg is het mogelijk om het huisdier af te halen,er zijn hier echter enkele regels van toepassing:


Je neemt contact op met Dogmatchers (Johan) 0486/27 26 53


Het opvanggezin gaat hiermee akkoord.


Het opvanggezin wordt vooraf verwittigd.


Je bezorgd geen overlast door het te veel willen afhalen en terugbrengen bij het oppasgezin, ook voor je hond(en) en jezelf is het moeilijk om telkens afscheid te nemen.


Je neemt je hond  mee naar een bekende vriend of eigen woning.


Dogmatchers haalt en brengt het dier.

Het opvanggezin blijft anoniem voor de verantwoordelijke van het dier.


In onderling overleg met Dogmatchers als tussenpersoon kunnen filmpjes en/of foto's via messenger/whatsapp aan de verantwoordelijke gedeeld worden.


Wij zorgen dat je huisdier met de meeste zorg omringd wordt en zo weinig mogelijk stress ondervindt in zijn nieuwe omgeving. Onze opvanggezinnen zijn liefdevolle personen en echte dierenvrienden.


                                                                                                   

Artikel 5: Geschillen 

Alle geschillen waartoe deze overeenkomst, alsook haar interpretatie, haar uitvoering, haar opzegging of haar ontbinding, aanleiding zouden kunnen geven, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de vrederechter van de woonplaats van de verantwoordelijke van het dier. 


                                                                                           

                 Bijkomende criteria voor Crisisopvang


         Voorwaarden om gebruik te maken van Crisisopvang:

           Lid worden van Dogmatchers, het lidgeld dient voor de opvang overgemaakt te worden op onze rekening .         

Het verschuldigde bedrag van de eerste maand zal op het einde van de maand toegestuurd worden dmv een betaalnota.

In de  financiële overeenkomst is bepaald hoeveel de kosten bedragen.